Cuộc Đời Đức Phật

Ngài sẽ cứu vớt thế giới khổ đau khỏi biển tử sinh ác trược, khỏi cảnh tật
bịnh khốn cùng, khỏi cơn ba đào suy lão, khỏi đợt sóng dữ tử vong.