Nội Quy GĐPTVN tại Hoa Kỳ (1996)

 

Nội QuyGia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ

Lời Nói Ðầu

Phát sinh từ phong trào chấn hưng phật giáo, Gia-Ðình Phật-Tử Việt-Nam đã kinh qua những giai đoạn thăng trầm, thịnh suy để xây dựng và hình thành một tổ chức giáo dục Thanh, Thiếu Nhi, theo chân tinh thần Phật Giáo.

Sự thành tựu đó kết tinh bằng những nguyên lý giáo dục sâu sắc, những phương pháp giáo dục vững vàng, từng đào tạo những thế hệ đoàn sinh ưu tú.

Với lịch sử, Gia Ðình Phật Tử Việt Nam đã kết hợp Ðạo vào Ðời, nên đã từng đóng góp vào công việc đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam, và chung phần xây dựng Phật Giáo Việt Nam.

Ngày nay, tại xứ người, Gia Ðình Phật Tử Việt Nam cũng đã thành lập, củng cố và phát triển không ngừng; sự phát triển vừa theo đúng truyền thống của tổ chức, lại vừa hợp với hoàn cánh xã hội mới.

Nền tảng đó được đúc kết trong Bản Nội Quy này.

 • Nội dung Nội Quy đã đề ra phương châm, mục đích giáo dục, quy định rõ rệt cơ cấu tổ chức, từ trung-ương đến địa phương, đã xác định rõ ràng nhiệm vụ và quyền hạn của đoàn viên Gia Ðình Phật Tử Việt Nam.
 • Tinh thần Nội Quy hoạch định một đường lối giáo dục chung cho tổ chức Gia Ðình Phật Tử, hòa hợp với những hệ phái Phật Giáo Việt Nam tại Hải ngoại, ngõ hầu xây dựng những thế hệ Phật Tử Việt Nam tương lai.
 • Việc kiện toàn Nội Quy phải được bổ chính tùy theo những nhu cầu của hoàn cảnh xã hội mới, tùy giai đoạn lịch sử; tuy nhiên mục đích vẫn duy nhất, đường lối vẫn nhất quán.

Ðó là cương lĩnh của Bản Nội Quy.

CHƯƠNG THỨ NHẤT

Danh Hiệu - Mục Ðích - Châm Ngôn - Khẩu Hiệu - Luật

Ðiều Một: Danh Hiệu

Theo tinh thần Nội Quy Gia Ðình Phật Tử Việt Nam, chiếu quyết nghị của Ðại Hội Huynh Trưởng Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ được tổ chức lần thứ nhất tại Dallas ngày 5 tháng 9 năm 1983; một tổ chức giáo dục Thanh, Thiếu, Ðồng niên lấy danh hiệu là : Gia-Ðình Phật-Tử Việt-Nam tại Hoa-Kỳ.

Ðiều Hai: Mục Ðích

 • Ðào luyện thanh, thiếu, đồng niên thành Phật tử chân chính. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo, dân tộc Việt.

Ðiều Ba : Châm Ngôn

 • Huynh trưởng và đoàn sinh thanh, thiếu: Bi - Trí - Dũng
 • Ðoàn sinh ngành đồng niên: Hòa - Tin - Vui.

Ðiều Bốn: Khẩu Hiệu

 • Tinh-Tấn.

Ðiều Năm: Luật

A. Luật của huynh trưởng, thanh, thiếu niên:

 1. Phật tử quy y Phật, Pháp, Tăng và giữ giới đã phát nguyện.
 2. Phật tử mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống.
 3. Phật tử trau dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật.
 4. Phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm.
 5. Phật tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo.

B. Luật của Ðồng niên (Oanh Vũ)

 1. Em tưởng nhớ Phật.
 2. Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em.
 3. Em thương người và vật.

Chương Thứ Hai

Tổ Chức - Nhiệm Vụ - Liên Lạc - Ðại Hội - Tài Chánh

Ðiều Sáu: Tổ Chức

A. Cấp Trung Ương:

 1. Hướng dẫn Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ là Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ.
 2. Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ do Ðại Hội Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ bầu lên.
 3. Cơ cấu tổ chức của Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ gồm có Ban Chấp Hành cùng với Hai Khối Truyền Thống và Ðiều Hành.

 4. a. Thành phần Ban Chấp Hành:

   - 1 Trưởng Ban
   - 1 Phó Trưởng Ban Truyền Thống
   - 1 Phó Trưởng Ban Ðiều Hành
   - 1 Tổng Thư Ký
   - 2 Phó Tổng Thư Ký
   - 1 Tổng Thủ Quỹ
   - 2 Phó Tổng Thủ Quỹ

  b. Thành phần Khối Truyền Thống: Khối Truyền Thống gồm có Ba Tiểu Ban : Tinh Thần, Quản Trị và Tương Tế. Ðiều hợp Tiểu Ban là Trưởng Tiểu Ban, thực hiện nhiệm vụ trực tiếp là các Ủy Viên:

   - Tiểu Ban Tinh Thần gồm có:
    * Ủy Viên Lịch Sử
    * Ủy Viên Giám Sát

   - Tiểu Ban Quản Trị gồm có:

    * Ủy Viên Quản Trị Huynh Trưởng
    * Ủy Viên Quản Trị Cựu Huynh Trưởng
    * Ủy Viên Quản Trị Ðoàn Sinh

   - Tiểu Ban Tương Tế gồm có:

    * Ủy Viên Nghi Lễ
    * Ủy Viên Quỹ Tương tế

  c. Thành phần Khối Ðiều Hành: Khối Ðiều Hành gồm Bốn Tiểu Ban : Ðiều Nghiên, Chuyên Năng, Ngành Nam và Ngành Nữ. Ðiều hợp Tiểu Ban là Trưởng Tiểu Ban, thực hiện nhiệm vụ trực tiếp là các Ủy Viên:

   - Tiểu Ban Ðiều Nghiên gồm có:
    * Ủy Viên Nghiên Cứu
    * Ủy Viên Kế Hoạch
    * Ủy Viên Tổ Kiểm

   - Tiểu Ban Chuyên Năng gồm có:

    * Ủy Viên Huấn Luyện
    * Ủy Viên Tu Thư
    * Ủy Viên Giáo Dục
    * Ủy Viên Doanh Tế
    * Ủy Viên Hoạt Ðộng Thanh Niên
    * Ủy Viên Xã Hội
    * Ủy Viên Văn Mỹ Nghệ

   - Tiểu Ban Ngành Nam gồm có:

    * Ủy Viên Nam Phật Tử
    * Ủy Viên Thiếu Nam
    * Ủy Viên Nam Oanh Vũ

   - Tiểu Ban Ngành Nữ gồm có:

    * Ủy Viên Nữ Phật Tử
    * Ủy Viên Thiếu Nữ
    * Ủy Viên Nữ Oanh Vũ

  d. Phụ Tá Ủy Viên: Các Ủy Viên có thể đề nghị Ban Hướng Dẫn Trung Ương mời một hay nhiều Phụ tá.
  e. Ban Thường Vụ: Ban Thường Vụ gồm có Thành phần Ban Chấp Hành với Bảy (07) Trưởng Tiểu Ban của Hai Khối Truyền Thống, Ðiều Hành và các Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền.

 5. Bên cạnh Ban Hướng Dẫn Trung Ương có một Ban Cố Vấn Giáo Lý và Ban Bảo Trợ.
 6. Ban Viên bị khuyết:

 7. Trường hợp một chức vụ trong Ban Hướng Dẫn bị khuyết:
  - Nếu là Trưởng Ban thì Phó Trưởng Ban Truyền Thống đương nhiên thay thế.
  - Nếu là các vị khác thì Ban Hướng Dẫn đề cử.
  - Trường hợp số Ban Viên Ban Hướng Dẫn Trung Ương bị khuyết quá 1/3 tổng số Ban viên thì cần triệu tập một Ðại Hội toàn quốc thu hẹp để bổ sung.

B. Cấp Miền:

 1. Toàn quốc Hoa Kỳ được chia thành Bốn (04) Miền theo địa dư của lảnh thổ Hoa Kỳ và được đặt tên như sau :

 2. - Miền Quảng Ðức (Tây Nam Hoa Kỳ) : gồm các Tiểu bang : Nam California, Nam Nevada, Nam Utah, Arizona và Hawaii.
  - Miền Thiện Minh (Tây Bắc Hoa Kỳ) : gồm các Tiểu bang : Bắc California, Oregon, Washington, Montana, Idaho, Wyoming, Bắc Nevada và Bắc Utah.
  - Miền Vạn Hạnh (Ðông Hoa Kỳ) : gồm các Tiểu bang từ Michigan, Indiana, Kentucky, Tennessee, Mississippi đi qua phía Ðông.
  - Miền Tịnh Khiết (Trung Hoa Kỳ) : gồm các Tiểu bang còn lại ở giữa.

 3. Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử tại Miền là Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Miền.
 4. Ban Hướng Dẫn Miền do Ðại Hội Huynh Trưởng Miền bầu lên và đệ trình Ban Hướng Dẫn Trung ương duyệt y.
 5. Cơ cấu tổ chức và thành phần nhân sự Ban Hướng Dẫn Miền đều giống như Ban Hướng Dẫn Trung Ương.
 6. Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền là vị Ðại Diện của Ban Hướng Dẫn Trung Ương tại Miền đó.

C. Cấp Gia Ðình:

 1. Mỗi địa phương thuận lợi có thể thành lập một hay nhiều Gia Ðình, song không nhất định khu vực.
 2. Mỗi Gia Ðình phải có tối thiểu 2 Ðoàn trở lên.
 3. Mỗi Ðoàn có tối thiểu là 2 Ðội, Chúng, Ðàn và số Ðoàn sinh từ 12 đến 32 em.
 4. Mỗi Ðội (Thanh; Thiếu Nam), Chúng (Thanh; Thiếu Nữ) hay Ðàn (Oanh Vũ) có từ 6 đến 8 em.
 5. Oanh Vũ : Nam và Nữ từ 07 đến 12 tuổi.

 6. - Thiếu Niên: Nam và Nữ từ 13 đến 17 tuổi.
  - Thanh Niên: Nam và Nữ từ 18 tuổi trở lên.

 7. Thành phần:

 8. a. Ban Huynh Trưởng Gia Ðình:

   - 1 Gia trưởng (có thể mời thêm một Phụ tá Gia Trưởng) - 1 Liên Ðoàn Trưởng
   - 2 Liên đoàn Phó (1 phụ trách ngành Nam, 1 phụ trách ngành Nữ)
   - 1 Thư ký
   - 1 Thủ Quỹ
   - Các Ðoàn Trưởng, Ðoàn Phó các ngành.
   - Tùy theo số lượng Huynh Trưởng và Ðoàn sinh của Gia Ðình, có thể cử thêm các Huynh Trưởng đặc trách : Văn nghệ, Báo chí, Thể thao và Xã hội.
   - Bên cạnh Ban Huynh Trưởng Gia Ðình có một Thầy (Cô) Cố Vấn Giáo Hạnh và một Ban Bảo Trợ.
   - Trừ Gia Trưởng và Phụ Tá Gia Trưởng, các Ban viên khác đều do Ban Huynh Trưởng Gia Ðình bầu lên.

  b. Mỗi Ðoàn có:

   - 1 Ðoàn Trưởng
   - 1 hay 2 Ðoàn Phó để điều động sinh hoạt Ðoàn.

  c. Mỗi Ðội, Chúng hay Ðàn có:

   - 1 Ðội, Chúng hay Ðàn Trưởng
   - 1 Ðội, Chúng hay Ðàn Phó.

Ðiều Bảy: Nhiệm Vụ và Liên Lạc

A. Cấp Trung Ương:

 1. Ban Hướng dẫn Trung Ương Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ điều động các Ban Hướng Dẫn Miền.
 2. Thực hiện đúng Nội Quy Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ.
 3. Tổ chức Trại Trường hay các lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng, các Trại toàn quốc.
 4. Ðặc quyền ban hành các thông tư liên hệ đến việc ấn định thành lập và điều hành các Ban Hướng Dẫn hay Ðại Diện Gia Ðình Phật Từ Miền ở các Miền chưa đủ điều kiện thành lập Ban Huớng Dẫn.

B. Cấp Miền:

 1. Ban Hướng Dẫn Miền hay Vị Ðại Diện Ban Hướng Dẫn Trung ương đôn đốc và báo cáo tình hình hoạt động của các Gia Ðình Phật Tử Miền của mình, vào mỗi cuối tam cá nguyệt lên Ban Hướng Dẫn.
 2. Ðại Diện cho Ban Hướng Dẫn Trung Ương trong các lễ lược do các Gia Ðình Phật Từ trong Miền tổ chức.
 3. Liên lạc với các tổ chức Phật giáo Việt Nam tại địa phương để thông hiểu tình hình Phật sự chung cho Miền và giải quyết những vấn đề liên quan Gia Ðình Phật Tử.
 4. Thành lập các Gia Ðình Phật Tử mới trong Miền.
 5. Tổ chức các Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I, II và Ðội, Chúng Ðàn Trưởng hay Trại Họp Bạn Liên Gia Ðình trong Miền.

C. Cấp Gia Ðình:

 1. Gia Trưởng:

 2. a. Vị này là một Cư sĩ từ 40 tuổi trở lên, có uy tín trong tổ chức Phật Giáo Việt Nam tại Ðịa phương và hiểu biết về Gia Ðình Phật Tử, do Ban Huynh Trưởng mời.
  b. Nếu Liên Ðoàn Trưởng từ 40 tuổi trở lên có đủ tư cách và uy tín với tổ chức Phật Giáo Việt Nam tại địa phương, có thể kiêm chức Gia-Trưởng.
  c. Thu nhận Ðoàn sinh mới vào Gia Ðình.
  d. Thay mặt Ban Huynh Trưởng về các công việc đối ngoại liên quan đến Gia Ðình Phật Tử. Thi hành Nội Quy và cùng với Ban Huynh Trưởng chịu trách nhiệm trước Ban Hướng Dẫn Miền.

 3. Liên Ðoàn Trưởng :

 4. a. Ðiều động Ban Huynh trưởng với sự phụ tá của 2 Liên đoàn Phó đặc trách 2 ngành.
  b.Thi hành chỉ thị của Ban Hướng Dẫn Miền hay Ðại Diện Ban Hướng Dẫn tại Miền.
  c. Tổ chức các lớp Huấn Luyện Ðội , Chúng và Ðàn Trưởng trong Gia Ðình.
  d. Tổ chức các cuộc lễ, trại, triển lãm, văn nghệ và công tác xã hội thuộc phạm vi Gia Ðình có sự hội ý của Ban Hướng Dẫn Miền hay Ðại Diện Ban Hướng Dẫn tại Miền
  e. Báo cáo sinh hoạt hàng tháng cho Ban Hướng Dẫn Miền

 5. Ðoàn Trưởng :

 6. a. Thi hành quyết nghị của Ban huynh Trưởng, điều động và điều khiển Ðoàn của mình với sự phụ tá của Ðoàn Phó.
  b. Hoạch định chương trình tu học và hoạt động hàng tháng, hàng tuần cho Ðoàn.
  c. Tổ chức Trại và du ngoạn của Ðoàn (có sự chấp thuận của Liên Ðoàn Trưởng).
  d. Chịu trách nhiệm với Liên Ðoàn Trưởng.

 7. Ðội Trưởng, Chúng Trưởng, Ðàn Trưởng :

 8. a. Thi hành quyết định của Ðoàn Trưởng, điều khiển Ðội, Chúng, Ðàn của mình với sự phụ tá của Ðội, Chúng, Ðàn Phó.
  b. Soạn thảo chương trình sinh hoạt hàng tuần của Ðội, Chúng, Ðàn (dựa theo chương trình của Ðoàn)
  c. Chịu trách nhiệm với Ðoàn Trưởng.

Ðiều Tám: Danh Hiệu Gia Ðình

 • Danh hiệu Gia Ðình Phật Tử được Ban Huynh Trưởng chọn và thông qua Ban Hướng Dẫn Miền hay Ðại Diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương tại Miền.

Ðiều Chín: Ðại Hội

A. Cấp Trung Ương:

 1. Cứ Ba năm một lần có Ðại Hội Huynh Trưởng Gia Ðình Phật Tử toàn quốc để bầu lại Ban Hướng Dẫn Trung Ương. Ngày Ðại Hội phải được Ban Hướng Dẫn Trung Ương tổ chức chậm nhất là Một (1) tháng trước ngày mãn nhiệm kỳ của Ban Hướng Dẫn đương nhiệm. Ðại Hội này chỉ định đơn vị được tổ chức Ðại Hội kỳ tới.
 2. Ban Thường Vụ Ban Hướng Dẫn Trung Ương it nhất một năm họp khoáng đại một lần để kiểm điểm những công tác đã thực hiện và hoạch định công tác mới.

B. Cấp Miền:

 1. Hàng năm nên có Ðại Hội Huynh Trưởng thường niên để kiểm điểm sinh hoạt các Gia Ðình Phật Tử trong năm qua, dự thảo chương trình hoạt động chung cho các Gia Ðình trong năm tới. cứ Ba (3) năm bầu Ban Hướng Dẫn mới để chuẩn bị tham dự Ðại Hội Gia Ðình Phật Tử toàn quốc.
 2. Ðại Hội Miền phải được tổ chức chậm nhất là Ba (3) tháng trước Ðại Hội Gia Ðình Phật Tử toàn quốc.

C. Cấp Gia Ðình:

 1. Mỗi tháng Ban Huynh trưởng Gia Ðình họp một lần để kiểm điểm công việc của Gia Ðình trong tháng và hoạch định chương trình hoạt động cho tháng tới.
 2. Mỗi tam cá nguyệt (thay buổi họp hàng tháng), Ban Huynh Trưởng họp một lần để kiểm điểm công việc và hoạch định chương trình sinh hoạt cho tam cá nguyệt tới.
 3. Mỗi năm (thay buổi họp hàng tháng và tam cá nguyệt) có một buổi họp thường niên của Ban Huynh Trưởng Gia Ðình. Buổi họp này có thể tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Gia Ðình.

Ðiều Mười: Tài Chánh

 • Quỹ của các cấp Gia Ðình Phật Tử gồm có những khoản sau đây:

- Tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm.
- Tiền trợ giúp của các tổ chức Phật Giáo Việt Nam tại địa phương.
- Tiền trợ phí của các cấp trực thuộc.
- Tiền do Ban Bảo Trợ Gia Ðình Phật Tử ủng hộ.
- Tiền thu được do tổ chức các cuộc vui và các phương tiện họp pháp khác để gây quỹ.

Chương Thứ Ba

Huy Hiệu - Bài Ca Chính Thức - Ðồng Phục

Ðiều Mười Một: Huy Hiệu

 • Huy hiệu chính thức của Gia Ðình Phật Tử là Hoa Sen Trắng, tám cánh, trên nền tròn xanh lá mạ, viền trắng.

Ðiều Mười Hai:

A. Bài Ca Chính Thức:

 • Bài Hoa Sen Trắng là bài ca chính thức của Gia Ðình Phật Tử.

B. Cấp Hiệu và Huy Hiệu:

 • Các cấp hiệu và huy hiệu cùng một thể thức do Ban Hướng Dẫn Trung Ương ấn định và phát hành.

C. Chào:

 • Ấn Cát Tường chỉ áp dụng khi mặc đồng phục Gia Ðình Phật Tử (bàn tay mặt ngửa về phía trước, đưa ngang vai, cánh ngoài thẳng dọc với ngón cái giữ lấy ngón đeo nhẫn).

Ðiều Mười Ba: Ðồng Phục

A. Màu Sắc:

 • Áo màu Lam, quần màu xanh nước biển.

B. Kiểu:

 1. Huynh Trưởng Nam, Nam Phật Tử và Thiếu Nam:

 2. a. Sinh hoạt mùa hè: Sơ-mi tay cụt, hai túi có nắp, cầu vai. Quần sọt xanh nước biển, hai túi sau nổi có nắp. Mũ nỉ rộng vành bốn cánh. Vớ màu lam đồng nhất trong Ðoàn.
  b. Sinh hoạt mùa lạnh: Sơ-mi tay dài, có gài nút, hai túi có nắp, cầu vai. Quần Tây dài, hai túi sau chìm có nắp. Mũ nỉ rộng vành bốn cánh (đồng nhất trong một Ðoàn).

 3. Nữ Huynh Trưởng, Nữ Phật Tử và Thiếu Nữ: Mùa hè cũng như mùa lạnh: Áo sơ-mi tay phồng dài, có gài nút, cổ xoay tròn, thắt nơ màu xanh nước biển, hai túi có nắp, cầu vai. Quần tây dài. Mũ Tứ ân trong một Ðoàn.
 4. Nam Oanh Vũ:

 5. a. Sinh hoạt mùa hè : Áo sơ-mi tay cụt, có cầu vai, không túi. quần sọt, hai túi sau nổi có nắp, có dây treo. Mũ bê rê hay mũ rộng vành chóp tròn (tùy theo địa phương nhưng cốt đồng nhất cho mỗi Ðoàn).
  b. Sinh hoạt mùa lạnh : Áo sơ-mi tay dài, có cầu vai, không túi. Quần tây dài, hai túi sau chìm có nắp, có dây treo. Mũ bê rê hay mũ rộng vành chóp tròn (tùy theo địa phương nhưng cốt đồng nhất cho mỗi Ðoàn).

 6. Nữ Oanh Vũ:

 7. a. Sinh hoạt mùa Hè: Sơ-mi tay cụt phồng, cổ xoay tròn, không túi. Váy dài quá đầu gối. Mũ hay nón (tùy theo địa phương, nhưng cốt cho đồng nhất trong một Ðoàn).
  b. Sinh hoạt mùa lạnh : Sơ-mi tay phồng dài, cổ xoay tròn, không túi. Quần tây dài, hai túi sau chìm có nắp,có dây treo. Mũ bê rê hay mũ lưỡi trai (tùy theo địa phương nhưng cốt cho đồng nhất trong một Ðoàn).

C. Lễ Phục:

 1. Nam Huynh Trưởng, Nam Phật Tử và Thiếu Nam : Sơ-mi và quần tây dài như sinh hoạt mùa lạnh,thêm áo vét và cà-vạt màu xanh nước biển.
 2. Nữ Huynh Trưởng, Nữ Phật Tử và Thiếu Nữ : Áo dài vải lam, quần dài vải trắng, thêm áo vét lam nếu mùa lạnh.
 3. Oanh Vũ Nam, Nữ : Như Ðồng Phục sinh hoạt.
 4. Ðồng Phục và Huy Hiệu trên chỉ được dùng trong những ngày Lễ của các cơ sở Phật Giáo địa phương, của Gia Ðình, trong những buổi cắm trại và buổi họp.

Chương Thứ Tư

Ðiều Kiện Thành Lập Gia Ðình Phật Tử - Khuôn Dấu - Giải Tán - Gia Nhập Gia Ðình Phật Tử

Ðiều Mười Bốn: Ðiều Kiện Thành Lập Gia Ðình Phật Tử

 • Tại các địa phương có thể tùy nghi thành lập Gia Ðình Phật Tử không phân biệt khu vực.
 • Ðoàn quán đặt nơi nào thì liên lạc với tổ chức Phật Giáo sở tại.
 • Mỗi Gia Ðình ít nhất có Hai (2) Huynh Trưởng đã dự lớp Huấn luyện mới được thành lập.

A. Trường hợp đã có một Ban Hướng Dẫn Miền:

 1. Phải có giấy ủy nhiệm của Ban Hướng Dẫn Miền.
 2. Sau Sáu (6) tháng hoạt động điều hòa, mới được Ban Hướng Dẫn Miền chính thức thừa nhận.

B. Trong trường hợp chưa có Ban Hướng Dẫn Miền :

 1. Phải có giấy ủy nhiệm của Ban Hướng Dẫn Trung Ương.
 2. Phải trình giấy ủy nhiệm này cho tổ chức Phật Giáo sở tại giúp đỡ.
 3. Gia Ðình Phật tử đã thành lập đúng theo điều Sáu mục C về cấp Gia Ðình, Huynh Trưởng phải báo cáo cho tổ chức Phật Giáo sở tại và Ban Hướng Dẫn Trung Ương biết.
 4. Sau Sáu (6) tháng sinh hoạt điều hòa, mới được Ban Hướng Dẫn Trung Ương chính thức thừa nhận.

Ðiều Mười Lăm: Khuôn Dấu

 • Chỉ có Ba cấp có khuôn dấu: Trung Ương - Miền - Gia Ðình
 • Kiểu và khuôn dấu cho mỗi cấp do Ban Hướng Dẫn Trung Ương ấn định.

Ðiều Mười Sáu: Thẻ Ðoàn Viên

 • Ðoàn Viên chính thức của Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ được cấp một thẻ Ðoàn Viên. Hình thức sẽ do Ban Hướng Dẫn Trung Ương ấn định.

Ðiều Mười Bảy: Ðiều Kiện Gia Nhập

 1. Muốn gia nhập Gia Ðình, phải có đơn của phụ huynh xin Gia Trưởng (có mẫu in sẵn tại Gia Ðình). Nếu là một Nam Phật Tử hay Nữ Phật Tử (18 tuổi trở lên) thì đơn xin gia nhập phải có Hai Ðoàn viên giới thiệu.
 2. Sau Ba (3) tháng sinh hoạt liên tục, nếu được Ðoàn Trưởng xác nhận đủ điều kiện, Ðoàn sinh mới được làm lễ phát nguyện và được Ban Huynh Trưởng công nhận là Ðoàn Sinh chính thức của Gia Ðình.

Ðiều Mười Tám: Kỷ Luật

A. Huynh Trưởng:

 • Huynh Trưởng phạm kỷ luật sẽ chiếu Quy Chế Huynh Trưởng thi hành.

B. Ðoàn Sinh:

 • Sẽ bị quyết định cho nghỉ sinh hoạt tạm thời hay vĩnh viễn nếu :
 1. Không đi họp luôn Ba buổi liên tiếp mà không có giấy phép.
 2. Làm tổn hại đến thanh danh Gia Ðình Phật Tứ thì không còn mang danh nghĩa Ðoàn sinh nữa.

 3. a. Quyết định cho nghỉ sinh hoạt tạm thời hay vĩnh viễn là do Gia Trưởng với sự chấp thuận của hai phần ba Huynh Trưởng trong Ban Huynh Trưởng.
  b. Riêng danh sách các Ðoàn sinh đã bị cho nghỉ vĩnh viễn phải được thông báo cho Ban Hướng Dẫn Miền hay Ban Hướng Dẫn Trung Ưong trường hợp chưa có Ban Hướng Dẫn Miền, để chỉ thị cho các Gia Ðình Phật Tử Miền không được thu nhận.
  c. Ðoàn sinh đã mất danh nghĩa thì không được quyền đòi hỏi một điều kiện bồi thường nào cả.

Ðiều Mười Chín: Ngưng Hoạt Ðộng - Giải Tán

A. Ngưng Hoạt Ðộng:

 1. Mọi sự ngưng hoạt động của một Gia Ðình Phật Tử phải được hai phần ba (2/3) số Huynh Trưởng biểu quyết với sự thoả thuận của Ban Hướng Dẫn hay Ðại Diện Miền.
 2. Mọi sự ngưng hoạt động của Ban Hướng Dẫn Miền phải được hai phần ba (2/3) số Huynh trưởng Miền biểu quyết với sư chấp thuận của Ban Hướng Dẫn Trung Ương.
 3. Mọi sự ngưng hoạt động của Ban Hướng Dẫn Trung Ương phải do Ðại Hội Huynh Trưởng toàn quốc quyết định.

B. Giải Tán:

 1. Những Gia Ðình Phật Tử không sinh hoạt đúng Nội Quy của Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ do Ban Hướng Dẫn Miền quyết định cho tạm ngưng hoạt động hay giải tán sau khi điều tra và lập báo cáo gởi về Ban Hướng Dẫn Trung Ương với ý kiến của tổ chức Phật Giáo địa phương.
 2. Muốn giải tán Ban Hướng Dẫn Miền, chỉ có Ban Hướng Dẫn Trung Ương mới có quyền giải tán.
 3. Những Gia Ðình hay Ban Hướng Dẫn giải tán, các vật dụng và tài chánh đều phải giao lại cho cấp trên của mình theo hệ thống dọc.

Chương Thứ Năm

Sửa Ðổi Nội Quy

Ðiều Hai Mươi: Sửa Ðổi Nội Quy

 • Mọi sự sửa đổi Nội Quy này phải do Ðại Hội Huynh Trưởng toàn quốc quyết định.

 • Bản tu chính và dự thảo Nội Quy GÐPT/VN tại Hoa Kỳ được thông qua trong phiên họp thường niên của BDHTU/GÐPTVN tại Hoa kỳ ngày 20.04.1984 tại Chùa Việt-Nam Orange County, California.
 • Ðược quyết nghị là Nội Quy chính thức của GÐPT/VN tại Hoa Kỳ trong khóa họp khoáng đại của Ðại Hội kỳ II HT/GÐPTVN tại Hoa Kỳ tổ chức tại Chùa Linh-Sơn, Houston, Texas, ngày 04 - 06 /07/1986.
 • Ðược tu chính lần thứ nhất trong khóa họp khoáng đại của Ðại Hội Huynh Trưởng toàn quốc kỳ III, tổ chức tại Chùa Kim Quang, Sacramento California, ngày 30.06 - 03.07.1989.
 • Ðược tu chính lần thứ hai trong khóa họp khoáng đại của Ðại Hội Huynh Trưởng toàn quốc kỳ IV, tổ chức tại Chùa An Bằng, Denver, Colorado, ngày 02 - 05.07.1992