Giới Đàn Bồ Tát Giới Tại Gia và Thập Thiện

Phim lễ KHAI ĐẠO GIỚI TỬ - Tuyên Luật Sư Thượng Tọa Thích Thái Hòa

Ngày 17-18 tháng 11 Âm Lịch, Giới Đàn Bồ Tát Tại Gia và Thập Thiện với khoảng 200 giới tử từ Thừa Thiên đến Cà Mau quy tụ. Tam Sư Thất Chứng của Giới Đàn là chư tôn thiền Đức Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN.

Phim lễ KHAI ĐẠO GIỚI TỬ - Tuyên Luật Sư Thượng Tọa Thích Thái Hòa

(Nguồn: Đức Quảng & Quảng Hải)