Lòng Hiếu Chim Oanh Vũ
(Chuyện Tiền Thân)
Thuở xưa ở núi Tuyết Sơn, có một con chim oanh vũ cha mẹ đều mù, thường đi tìm trái cây thơm chín dâng cha mẹ dùng. Lúc bấy giờ có vị điền chủ mới cấy lúa bèn phát nguyện rằng: "Lúa tôi đây, xin nguyện cho chúng sanh ăn dùng". Chim oanh-vũ thấy vị điền chủ phát tâm bố thí như vậy, bèn thường bay xuống lấy lúa cúng dường cha mẹ. Người điền chủ đi xem lúa, thấy loài chim, loài trùng phá hoại lúa quá sức, bèn nổi giận đặt lưới và bắt được chim oanh vũ. Chim oanh vũ thưa vị điền chủ rằng: "Trước đây ông có lòng tốt bố thí nên tôi mới dám lấy lúa của ông; sao lại đặt lưới bắt tôi?" Người điền chủ hỏi: "Ngươi lấy lúa làm gì?" Chim oanh vũ đáp: "Tôi có cha mẹ mù, nên phải lấy lúa cúng dườngỗ vị điền chủ nói rằng: "Từ nay về sau, ngươi cứ lấy lúa mà dùng, đừng e ngại gì cả".
Loài súc sanh còn biết biếu thuận cha mẹ huống nữa là người. Chim oanh vũ là tiền thân đức Phật Thích-Ca. Người điền chủ là tiền thân ông Xá-Lợi-Phất..

(Phật Pháp Ngành Thiếu; Thích Minh Châu, Thích Ðức Tâm, Thích Thiện Ân, Thích Chân Trí)


Hướng Thiện | Chương Trình Tu Học | Thư Viện Lam | Trang Chính