MỤC ÐÍCH CỦA GIA ÐÌNH PHẬT TỬ
&
Ý NGHĨA HUY HIỆU HOA SEN
 1. MỤC ÐÍCH CỦA GIA ÐÌNH PHẬT TỬ
Mục đích của Gia Ðình Phật tử là đào tạo những Phật tử chơn chánh và cải tạo đời sống theo chơn tinh thần Phật giáo.
 1. ÐÀO TẠO NHỮNG PHẬT TỬ CHƠN CHÁNH
Một Phật tử chơn chánh là một Phật tử quy y Phật, Pháp, Tăng; giữ giới đã phát nguyện và thực hành năm hạnh Tinh tấn, Hỷ xả, Thanh tịnh, Trí huệ và Từ bi.
 1. Phật tử quy y Phật, Pháp, Tăng - là tôn Phật, Pháp, Tăng làm Thầy; trọn đời quy ngưỡng, y chỉ Phật, Pháp, Tăng; lời nói, ý nghĩ, việc làm đều hướng về Phật, Pháp, Tăng; không theo Thượng Ðế, tà sư, ngoại đạo, tà giáo; không theo bè đảng độc ác.
 1. Giữ giới đã phát nguyện - Giới là những giới luật của đức Phật chế, như năm giới của người tại gia. Trong năm giới ấy, tùy nguyện tùy sức đã thọ lãnh giới nào thời triệt để giữ giới ấy, không lúc nào phạm. Nếu trái phạm thời phải làm lễ sám hối rồi cầu xin giữ lại.
 1. Sống theo năm hạnh - Tinh tấn, Hỷ xả, Thanh tịnh, Trí huệ và Từ bi.
 1. Tinh tẩn: Nghĩa là luôn luôn tiến trên con đường trong sạch tinh tuần (tinh), trên con đường đến mục đích của Ðoàn, trên con đường Ðạo. Tượng trưng hạnh Tinh tấn là đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hy sinh gia đình, ngôi báu, vợ con, danh lợi để dấn thân trên đường Ðạo, tu khổ hạnh trong sáu năm, ngồi thuyền định 49 ngày; rồi sau khi thành Ðạo, lại đi thuyết pháp giáo hóa hơn bốn mươi chín năm, cứu toàn thể chúng sanh thoát khỏi mọi điều thống khổ.

  Một thiếu niên, thiếu nữ sống theo hạnh tinh tấn là luôn luôn tinh tấn thực hành các hạnh Hỷ xả, Thanh tịnh, Trí huệ và Từ bi. Trái với hạnh Tinh tấn là biếng nhác trên đường Ðạo, trong bổn phận của mình.

 2. Õ
 3. Hỷ xả: Nghĩa là luôn luôn vui vẻ hoan hỷ, làm mọi người mọi loài vui vẻ hoan hỷ, sống phóng xả hy sinh.
Hỷ xả không có nghĩa là vui vẻ trẻ trung, cười nói ồn ào. Hỷ xả là hạnh của một tâm hồn trong sạch, yêu đời, thương mọi loài, điềm tĩnh và biết hy sinh. Một thiếu niên, thiếu nữ sống theo hạnh hỷ xả là có một gương mặt tươi trẻ, một cặp mắt trong sáng, một nụ cười hiền hòa; và trong tự thân tỏa ra sức mạnh khiến mọi người hoan hỷ hy sinh theo mình. Tượng trưng hạnh Hỷ xả là đức Phật Di Lặc, một đức Phật có một lòng thương rộng lớn cao cả, một gương mặt luôn luôn tươi cười.
 1. Thanh tịnh: Nghĩa là trong sạch thân thể, trong sạch lời nói, ý nghĩ, việc làm và sống một cuộc đời giản dị thanh bạch.
Một thiếu niên, thiếu nữ sống theo hạnh Thanh tịnh là thân thể áo quần luôn luôn sạch sẽ tề chỉnh, lời nói, ý nghĩ, việc làm, luôn luôn trong sạch và sống cuộc đời giản dị thanh bạch.

Tượng trưng hạnh Thanh tịnh là đức Phật A-Di-Ðà, một đức Phật có hào quang vô lượng, thọ mạng vô lượng, hai quả đức do nhơn hạnh hoàn toàn thanh tịnh; và cảnh giới của đức Phật A-Di-Ðà hóa độ chúng sanh là cảnh Tịnh độ, một cõi hoàn toàn trong sạch đẹp đẽ.

 1. Trí huệ: Là hiểu biết đúng đắn, cùng khắp tất cả. Hiểu biết đúng đắn là sự thật cảnh vật như thế nào, thì hiểu đúng như vậy không sai lầm. hiểu biết cùng khắp là hiếu hiết rộng rãi.

 2. Một thiếu niên, thiếu nữ sống theo hạnh Trí huệ là phải học hiểu những điều phải học đúng theo chương trình, phải học hiểu Phật Pháp đúng theo thứ bậc của mình. Tượng trưng hạnh Trí huệ là đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, một vị Bồ Tát có trí huệ bậc nhất, tiêu biểu cho trí căn bản, và thường thay thế đức Phật khai sáng trí huệ cho mọi loài.
  Õ

 3. Từ bi: là đem vui cứu khổ cho mọi loài. Ðem vui là gieo sự vui vẻ như người đọc sách, đem sách tặng khiến cho vui vẻ, hoặc dùng lời nói hòa nhã giảng đạo khiến cho vui vẻ.
Cứu khổ : Là trừ những nỗi đau khổ cho mọi loài, như đối với người khổ vì đói khát thì bố thí các món ăn uống cho hết khổ... Một thiếu niên, thiếu nữ sống theo hạnh Từ bi là luôn luôn cứu giúp mọi loài, mọi người sống hạnh phúc. Tượng trưng hạnh Từ bi là đức Quán Thế Âm Bồ tát, một vị Bồ tát hiện thân cứu khổ cứu nạn cho mọi loài, luôn luôn thương tưởng, cứu cho tất cả chúng sanh.
 1. CẢI TẠO ÐỜI SỐNG THEO CHƠN TINH THẦN ÐẠO PHẬT
Ðã sống theo đạo Phật, Phật tử có trách nhiệm cải hóa đời của mình, của người thân, bạn bè chung quanh mình cùng sống theo tinh thần Bi-Trí-Dũng của đạo Phật. Mỗi Phật tử phải là một năng lực cải tạo, một sức mạnh cảm hóa, để chuyển đổi mọi hoàn cảnh, mọi người, mọi loài, trong tất cả thời, khắp tất cả chỗ.
 1. HUY HIỆU HOA SEN

Huy hiệu của gia đình Phật tử là dấu hiệu tròn Hoa sen trắng, có tám cánh trên nền màu xanh lá mạ.
 1. Hình tròn tượng trưng cho đạo Phật viên dung, hoàn toàn, vô ngại.
 2. Sen trắng tượng trưng cho ánh sáng của Trí huệ: hoàn toàn (giác ngộ), và cho ánh sáng của hạnh Thanh tịnh hoàn toàn (giải thoát).
 3. Tám cánh sen chỉ rõ mục đích của Gia Ðình Phật tử: 5 cánh trên chỉ cho các hạnh Tinh tấn (cánh giữa), Hỷ xả, Thanh tịnh, (2 cánh bên trái, bên mặt cánh giữa, ở ngoài ngó vào), Trí huệ và Từ bi (bên trái cánh Hỷ xả, bên phải cánh Thanh tịnh), 3 cánh dưới chỉ cho Phật (cánh giữa), Pháp (cánh phía trái ở ngoài ngó vào) và Tăng (cánh phía mặt).
 4. Màu xanh là màu tương lai, màu hy vọng, màu của Thanh, Thiếu, Nhi Phật tử.
(Phật Pháp Ngành Thiếu; Thích Minh Châu, Thích Ðức Tâm, Thích Thiện Ân, Thích Chân Trí)

Chương Trình Tu Học | Thư Viện Lam | Trang Chính