SỰ TÍCH ÐỨC PHẬT A-DI-ÐÀ


I. DANH NGHĨA ÐỨC PHẬT A-DI-ÐÀ

Ðức Phật A-Di-Ðà là một đức Phật làm giáo chủ ở cõi Tây-phương Cực-Lạc. Tên Ngài có ba nghĩa:

  1. Vô lượng quang: Nghĩa là hào quang trí huệ của Ngài Vô lượng vô biên chiếu khắp các thế giới.
  2. Vô lượng thọ: nghĩa là thọ mạng Ngài sống lâu không lường kể.
  3. Vô lượng công đức: là đức Phật A-Di-Ðà làm những công đức to lớn không thể kể xiết.
II. SỰ TÍCH ÐứC PHẬT A-DI-ÐÀ

Theo kinh Ðại A-Di-Ðà, về thời đức Phật Thế-Tự Tại Vương ra đời, có một vị quốc vương tên Kiều-Thi-Ca. Vua Kiều-Thi-Ca nghe đức Phật thuyết pháp liền bỏ ngôi vua xuất gia làm vị Tỳ kheo hiệu là Pháp-Tạng. Một hôm Ngài đảnh lễ Phật, quỳ xuống chắp tay cầu Phật chứng minh và Phát 48 lời nguyện. Do nguyện lực ấy sau nầy thành đức Phật A-Di-Ðà.

Ðức Phật A-Di-Ðà
(Ðức Quán Thế Âm bên tay trái và
Ðức Ðại Thế Chí hầu bên mặt Ngài)
Lại theo kinh Bi-Hoa, về đời vua Chuyển luân thánh vương tên Vô-Tránh-Niệm có vị đại thần Bảo Hải. Vị này có người con tên là Bảo-Tạng tướng tốt dị thường, sau xuất gia thành Phật hiệu là Bảo-Tạng Như Lai. Một hôm vua Vô Tránh Niệm nghe Phật thuyết pháp liền phát tâm muốn cúng dường các món ăn uống y phục cho đức Phật và đại chúng luôn trong ba tháng. Vị đại thần Bảo Hải khuyên vua nên phát tâm Bồ-đề cầu đạo vô thượng. Vua liền nguyện sau nầy thành Phật sẽ làm giáo chủ một cảnh giới cực kỳ trang nghiêm thanh tịnh để giáo hóa chúng sanh. Vua Vô Tránh Niệm phát nguyện xong, đức Bảo-Tạng Như Lai liền thọ ký cho Vua sau nầy sẽ thành Phật hiệu là A-Di-Ðà và cõi nước của Ngài sẽ là cõi Cực-Lạc Tây-Phương. Vị đại thần Bảo Hải sau này cũng thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni.

III. HẠNH NGUYỆN ÐỨC PHẬT DI-ÐÀ

Ðức Phật A-Di-Ðà là gương sáng của hạnh Thanh Tịnh vì thân Ngài chói ngời hào quang thanh tịnh sáng suốt, cõi Tịnh Ðộ của Ngài chói ngời các món trân bảo thanh tịnh sáng suốt và các chúng sanh ở trên cõi Cực Lạc hết thảy đều thanh tịnh sáng suốt. Ðức Phật A-Di-Ðà có phát 48 lời nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sanh, trong ấy có lời nguyện tiếp dẫn: tất cả chúng sanh nào hướng niệm đến Ngài đều được vãng sanh lên cõi Cực Lạc. Ngài lại có nguyện nếu chúng sanh nào niệm danh hiệu Ngài, đến 10 niệm (nhất tâm bất loạn) Ngài cũng tiếp dẫn lên cõi Cực Lạc.

IV. LÒNG QUY NGƯỠNG CỦA PHẬT TỬ

Nước Việt Nam phần đông theo tôn Tịnh Ðộ nên thờ tượng Ðức Phật A-Di-Ðà. Tượng Ngài đứng hoặc ngồi trên tòa sen, tay phải duỗi xuống phóng hào quang, tay trái để ngang bụng bắt ấn cam lồ. Tại các chùa, Ðức Phật A-Di-Ðà được thờ chung với Ðức Phật Thích Ca (bên phía tay mặt Ðức Phật Thích Ca) và Ðức Phật Di-Lặc. Có khi Ngài được thờ một mình hay có Ðức Quán Thế Âm bên tay trái và Ðức Ðại Thế Chí hầu bên mặt Ngài, hai vị nầy trợ hóa cho Ngài bên cảnh Cực Lạc.

Thường năm đến ngày 17 tháng 11 âm lịch, các Phật tử làm lễ của Ngài. Trong khi gần lâm chung, khi đưa đám, hoặc khi cúng lễ, người ta thường niệm danh hiệu Ngài, danh hiệu của sự Thanh tịnh trong sạch, để trừ những tà niệm, chuyển đổi cảnh đời ô-trược thành cảnh giới thanh tịnh sáng suốt như cảnh giới Cực Lạc.

(Phật Pháp Ngành Thiếu; Thích Minh Châu, Thích Ðức Tâm, Thích Thiện Ân, Thích Chân Trí)


Chương Trình Tu Học | Thư Viện Lam | Trang Chính