Niệm Phật
I. LỜI NÓI ÐẦU:

Em đã biết Ðức Phật, em thấy Ðức Phật đức hạnh hoàn toàn, trí huệ đầy đủ. Em thấy em có nhiều tánh xấu, nhiều thiếu sót, em muốn được như Ðức Phật, em muốn tiến gần Ðức Phật, em nên niệm Phật, và trước khi em nhiệm Phật, em hãy tìm hiểu ý nghĩa niệm Phật và cách thức niệm Phật.

II. Ý NGHĨA NIỆM PHẬT:

Niệm Phật là một phương pháp Phật dạy các em thực hành để các em được gần Phật, và được như đức Phật, Niệm Phật có những nghĩa chính như sau:
 1. Niệm Phật là tụng các kinh Phật, những lời Phật dạy, những danh hiệu chư Phật và các vị Bồ tát, như khi em tụng kinh Vu Lan hay tụng danh hiệu Phật.
 2. Niệm Phật là suy tưởng đến đức Phật, tán thán cúng dường các đức Phật. Như khi niệm đức Quán Thế Âm là tưởng niệm đến hạnh từ bi của Ngài
 3. Niệm Phật là sám hối những lỗi lầm, là nguyện làm các việc lành, nguyện theo lời Phật dạy: như các em niệm sám hối, bài bốn nguyện lớn.
 4. Niệm Phật là quán tưởng đến tướng tốt đẹp của chư Phật: như khi em vừa niệm Phật, vừa tưởng đến những tướng tốt của đức Phật.
 5. Niệm Phật là cầu đức Phật gia hộ cho, như khi em tụng kinh cầu an để khỏi tật bệnh nguy nan, tụng kinh cầu siêu để nhờ đức Phật tiếp độ hương linh vãng sanh nước Cực Lạc.


Phật A Di Ðà

III. VÌ SAO PHẬT KHUYÊN EM NIỆM PHẬT

Các em cũng thường hay đau khổ, các em cũng có những tánh tình không tốt đẹp. Ðức Phật dạy các em niệm Phật để sửa đổi tánh tình các em trở nên tốt lành để đỡ sự đau khổ cho các em. Các em nhiều khi cũng gặp nhiều sự chẳng lành, đức Phật dạy các em niệm Phật để tránh các tai nạn, luôn luôn vui vẻ, được nhiều phước đức. Các em nhiều khi mê mờ không rõ đường đi, các em niệm Phật tức là các em được đức Phật chỉ rõ hướng đi chơn chánh cho các em.

IV. EM NIỆM PHẬT ÐƯỢC NHỮNG LỢI ÍCH GÌ?

Em niệm Phật, em niệm thành tâm chuyên nhất em sẽ thấy nhiều sự lợi ích đến với các em.
 1. Em niệm Phật, em sẽ được gần Phật, em sẽ được đức Phật che chở hộ trì. Ðức Phật bao giờ cũng thương các em tưởng nhớ đến các em, nên các em niệm Phật tức được gần đức Phật, được sống một bên Phật, được chư Phật che chở hộ trì.
 2. Em niệm Phật, em sẽ thấy đổi tánh tình ngay. Em niệm Phật tức là em niệm những đức tánh tinh tấn, hỷ xả, thanh tịnh, trí huệ, từ bi, tức là các em huấn tập được các hạnh ấy. Ðức Phật là gương sáng của muôn hạnh lành, hằng ngày các em soi vào gương sáng thì muôn hạnh lành sẽ đến với các em. Các em không thể buồn khi niệm đến hạnh hỷ xả của đức Phật Di Lặc, các em không thể biếng nhác khi niệm đến hạnh tinh tấn của đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
 3. Em niệm Phật, tức được mọi người kính yêu; đức Phật là một vị ai cũng tôn kính. Em niệm Phật em sẽ được mọi người yêu vì họ thấy ở nơi em, một mầm non hướng đến đức Phật, một hình ảnh trung thành của đạo Từ bi.
 4. Em niệm Phật, sẽ đỡ được những nỗi đau khổ và luôn luôn vui vẻ. Ðạo Phật là đạo của An Lạc, của chơn hạnh phúc, niệm Phật, em thấy em sống trong khung cảnh hoan hỷ, trong không khí hòa thuận, tin yêu, vui vẻ.
V. EM NIỆM PHẬT NHƯ THẾ NÀO?

Niệm Phật có nhiều cách, em muốn theo cách nào cũng được.
 1. Tụng niệm: tức đứng trước bàn Phật, niệm lớn tiếng có chuông, có mõ.
 2. Mật niệm: là niệm nhỏ tiếng, niệm thầm. Như gặp chỗ không có bàn Phật hoặc trước khi đi ngủ, khi sáng dậy, em niệm thầm, nho nhỏ, vừa em nghe là được.
 3. Khẩu niệm: là khi em gặp những sự đau khổ hoặc tai nạn, em niệm đức Quán Thế Âm một cách khẩn thiết, chí thành v.v... khi đau em niệm đức Dược Sư, khi có người sấp mất, khi cầu siêu, em niệm danh hiệu đức Phật A Di Ðà.
 4. Quán niệm: là đứng trước hình ảnh của đức Phật, em chiêm ngưỡng tướng tốt của đức Phật, hoặc hình dung đến hình ảnh đức Phật.
 5. Chuyên niệm: là đi đứng nằm ngồi, phàm làm việc gì, hoặc gặp việc gì, luôn luôn em nhớ đến Phật, lúc nào cũng niệm Phật.
Ðối với năm cách niệm Phật, em có thể niệm cách nào cũng được, nhưng cần thiết nhất là cách chuyên niệm. Em là Phật tử, là con Phật, em luôn luôn niệm Phật, nhớ nghĩ đến lời dạy của đức phật, vâng theo lời Phật dạy, luôn luôn niệm Phật. Khi chán nản biếng nhác, em niệm hạnh tinh tấn của đức phật Thích Ca Mâu Ni; lúc em giận buồn, em niệm hạnh hỷ xả của đức Phật Di Lặc. Khi em nhiều lòng tham, em niệm hạnh thanh tịnh của đức Phật A Di Ðà. Khi em không hiểu hay si mê, em niệm hạnh trí huệ của đức Văn Thù; khi em có ý hại người em niệm hạnh từ bi của đức Quán Thế Âm.

Mỗi ngày trước khi đi ngủ, em hãy tự xét trong ngày đó em đã làm những gì; trong năm hạnh của Phật tử, em đã phạm những gì. Có lỗi em thành tâm niệm bài sám hối và niệm danh hiệu các đức Phật, các vị Bồ Tát và phát nguyện cố gắng sống, cố gắng thực hành theo năm hạnh của Phật tử. Nếu trong nhà có bàn Phật, em hãy niệm ít nhất một ngày một lần. Nếu trong một ngày em không nhớ nghĩ tới Phật, tức em không phải Phật tử. Em đã tự xưng là Phật tử, thì chính các em không muốn không niệm Phật Phật, tức là các em niệm Phật. Vậy các em hãy cùng nhau niệm Phật đi.

VI. KẾT LUẬN

Em muốn như đức Phật nên em phải niệm Phật. Một tiếng niệm Phật tức các em tiến một bước gần Phật; luôn luôn niệm Phật tức các em đứng gần đức Phật, em sống một bên đức Phật. Ðức Phật đã ở xung quanh em, đức Phật ở chính trong lòng các em, đức Phật cùng với em hòa giao trong niềm cảm ứng thanh tịnh của chư Phật trong mười phương.

(Phật Pháp Ngành Thiếu; Thích Minh Châu, Thích Ðức Tâm, Thích Thiện Ân, Thích Chân Trí)
Ðánh máy: Trúc Oanh, GÐPT Từ Ân, Hoa Kỳ


Sơ Thiện | Chương Trình Tu Học | Thư Viện Lam | Trang Chính