Tam Quy: Quy Y Tam Bảo
ÐỊNH-NGHĨA:

Quy
là trở về: từ trước đi con đường sai lầm nay trở về con đường chánh; từ trước theo các hàng ngoại đạo, ác đảng, nay trở về với chơn lý, các bậc sáng-suốt, hiền-đức; từ trước ở trong trói buộc đau khổ nay về với giải-thoát an-vui. Y là nương tựa y-cứ, vâng theo và sống theo. Quy Y Phật-Pháp-Tăng là từ lời nói, ý-nghĩ cho đến việc làm nhất nhất đều y cứ nương tựa ba ngôi báu: Phật, Pháp và Tăng.
  1. Quy-y Phật: Là trở về với Ðức Phật không theo các thượng-đế tà-sư, không theo ma quỉ thiên thần; chỉ nương tựa y cứ theo Ðức Phật mà sống, từ lời nói, ý-nghĩ cho đến việc làm nhất nhất đều y cứ vâng theo Ðức Phật, noi theo gương mẫu Phật mà làm.
  2. Quy-y Pháp: Là trở về với Pháp Phật dạy, không theo các ngoại đạo tà-giáo; y cứ nương tựa theo những lời dạy của Ðức Phật; từ lời nói, ý-nghĩ cho đến việc làm, nhất nhất đều y cứ tuân theo đúng như Pháp Phật.
  3. Quy-y Tăng: Là trở về với Tăng-bảo, là đoàn thể Tăng già xuất-gia tu hành; không theo các bạn bè độc-ác có hại; từ lời nói, ý-nghĩ cho đến việc làm đều noi theo gương mẫu các vị xuất-gia hoặc theo lời chỉ bảo của các vị xuất-gia.
  4. Lễ Quy-y: Lễ quy-y là phát nguyện trước Phật-Pháp-Tăng xin nguyện trọn đời quy-y Phật-Pháp-Tăng, thề quyết không theo các thượng-đế tà-sư, thiên-thần, quỉ vật, ngoại đạo, tà giáo, bạn bè độc ác. Có một vị xuất-gia chứng minh cho lời phát nguyện nầy và đặt cho một pháp danh, Vị chứng minh nầy sẽ thành vị bổn-sư của người phát nguyện làm lễ quy-y. Khi làm lễ quy-y rồi, mới chính-thức được gọi là Phật-tử.
  5. Kết luận: Quy-y Phậ t-Pháp-Tăng là một hành động rất quan-trọng, định đoạt và cải-tạo hẳn đời sống của mình. Từ giờ phút làm lễ quy-y xong, là bước trên một con đường mới-mẻ luôn luôn được Phật-Pháp-Tăng soi sáng chỉ đường và che chở.


(Phật Pháp Ngành Thiếu; Thích Minh Châu, Thích Ðức Tâm, Thích Thiện Ân, Thích Chân Trí)


Chương Trình Tu Học | Thư Viện Lam | Trang Chính