Tám Quan Trai

I. ÐỊNH NGHĨA:

Quan là đóng, Trai (Posadha) có nghĩa là qua 12 giờ trưa. Tám quan trai giới là sự giữ gìn cho thân tâm thanh tịnh trong 24 giờ bằng cách thực hiện tám giới luật sau:
 1. Không được sát sanh
 2. Không được trộm cướp
 3. Không được dâm dục
 4. Không được nói dối
 5. Không được uống rượu
 6. Không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa hát.
 7. Không được nằm giường cao rộng đẹp đẽ
 8. Không được ăn quá giờ ngọ.
Tu Tám Quan Trai có nghĩa là thệ nguyện tập sống cuộc đời của những bậc tu hành trong vòng 24 giờ bằng cách thọ trì tám giới nói trên.


II. HIỂU Rõ TÁM GIỚI:
 1. Không sát sanh: Ðem niềm vui đến với mọi loài, giúp chúng sanh sống hạnh phúc, tránh giết hại hoặc khuyên người khác đừng giết hại.
 2. Không trộm cắp: Không trộm cắp, không nghĩ đến sự trộm cướp và luôn nghĩ đến bố thí. Không làm cho người chung quanh đau khổ vì mất của cải của họ.
 3. Không dâm dục: Không hành động cũng như không nghĩ đến những điều dâm dục. Tâm được thanh tịnh, thân khỏi ô uế. Ðối với người bạn trăm năm, cùng những người chung quanh ta giữ đúng lễ, làm cho họ kính trọng.
 4. Không nói dối: Không nói sai, không nói thêu dệt, không nói hai chiều, không nói lời hung ác; khuyên răn những người chung quanh giữ giới; giữ chữ tín.
 5. Không uống rượu: Rượu là say mê, tối tăm trí não.
 6. Không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và đi xem múa hát. Quán về thân. Năm giác quan: tai, mắt, mũi, lưỡi, thân có thể mở đường cho chúng ta đến Niết Bàn hay vào địa ngục.
 7. Không được nằm giường cao đẹp, rộng lớn: Tập dần đức tính giản dị, đạm bạc.
 8. Không được ăn quá giờ ngọ: Trong luật Phật dạy: "Chư thiên ăn sớm mai, Phật ăn giờ ngọ, súc sanh ăn sau giờ ngọ, ngạ quỷ ăn tối. Chư Tăng học Phật phải ăn đúng giờ ngọ". Ăn đúng giờ ngọ được 5 điều lợi ích sau:
  • Ít muốn tâm sai quấy
  • Ít buồn ngủ
  • Dễ được nhất tâm
  • Ít hạ phong
  • Thân được yên ổn và ít sanh bệnh.
III. CÁCH THỨC THỌ TÁM QUAN TRAI:

Pháp quan trai nên được tổ chức trong những ngày trai, hoặc trong những ngày nhàn rỗi, thời hạn 24 tiếng. Nên tổ chức tại một ngôi Chùa hoặc Niệm Phật đường thanh tịnh. Trong trường hợp không có Chùa hay Niệm Phật Ðường thì chúng ta có thể tổ chức tại nhà. Thọ giới Tám quan trai có thể:

 1. Giới sư truyền thọ: Có nghĩa là có thầy chững minh truyền thọ và chúng Tăng hộ niệm. Trước khi thọ giới phải tắm rửa sạch sẽ và làm lễ sám hối những tội lỗi đã phạm để thân tâm thanh tịnh, rồi các giới tử tự thân hành đến cầu thỉnh vị Chứng minh làm lễ bạch Phật cầu truyền thọ ba quy y và tám quan trai giới. Trong khi lễ, cần phải trang nghiêm thành kính nhứt tâm nghe vị Chứng minh truyền giới, trả lời những câu hỏi và đọc những lời phát nguyện do vị Chứng minh chỉ bày.
  Trong ngày thọ tám quan trai giới, giới tử cần phải giữ gìn thân, khẩu, ý cho thanh tịnh, không được phạm giới và tự xem mình như đã xuất gia, nhất là không nghĩ việc ngoài đời. Siêng năng tụng kinh, niệm Phật không để tâm dong ruỗi bên ngoài mà cầu chư Phật gia hộ cho Bồ Ðề tâm ngày một tăng trưởng.
 1. Tự phát nguyện thọ trì: Nếu không có Tăng Chúng hoặc không thể đến Chùa có thể tự mình thọ trì Pháp quan trai này. Giới tử tự mình đứng trước bàn Phật đọc những câu tự mình thọ giới như sau:
Ðệ tử tên là ... quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, xin một ngày một đêm thọ Ưu Bà Tắc (hoặc Ưu Bà Di) tám phần trai giới. Như lai bậc Chí chơn chánh giác, là Thế Tôn của con. (3 lần).

Ðể tử quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi xin một ngày một đêm Ưu Bà Tắc (Ưu Bà Di) tám phần trai giới. Như Lai bậc chí chơn chánh giác là Thế Tôn của con (3 lần).

Như các Ðức Phật suốt đời không sát sanh, Ðể tử xin nguyện một ngày một đêm không sát sanh ...

Cho đến giới thứ tám cũng đọc như vậy. Cách tu tập cũng như cách trên.

IV. CôNG ÐỨC THỌ TÁM QUAN TRAI GIỚI:

Người thọ Tám quan trai giới nhờ hoàn cảnh thuận tiện tinh tấn tu hành nên ba nghiệp thanh tịnh không làm các nghiệp ác, đồng thời các điều thiện do đấy được phát triển. Nhờ thọ trì giới luật và chí tâm niệm Phật nên tâm trí được định tĩnh không còn vọng tưởng, gieo chủng tử vô lậu giải thoát. Ðức Phật dạy: "Người nào tinh tấn thọ trì Tám quan trai tức hiện tiền được tăng trưởng vô lậu phước huệ, sau lâm chung khỏi bị sa vào các đường ác, được sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu đem công đức hồi hướng tất cả chúng sanh tức được phước quả vô lượng và chứng được quả Vô Thượng Chánh Giác".

V. KẾT LUẬN:

Người thọ Tám quan trai giới không còn làm bất cứ việc ác hại nào, cánh cửa ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh) bị đóng chặt lại. Vì không tự chủ được mình, vì vô minh che lấp, vì tham muốn nhục dục con người cứ mãi tạo bao điều ác nghiệp; cánh cửa tam ác đạo kia tự mở, rồi tự mình bước vào và chịu bao quả báo đau khổ. Tu Tám quan trai giới trong một ngày một đêm, thanh tịnh thân tâm, phòng hộ giữ mình, tuy chưa xuất ly tam giới ngay được, nhưng nhờ nương công đức trai giới này, gieo trồng hạt nhân xuất thế thù thắng, tương lai chắc chắn sẽ được giải thoát. Chư Phật vì muốn hóa độ chúng sanh nên chỉ bày pháp môn này, là Phật tử chúng ta cố gắng nương theo và tu tập.

(Phật Pháp Ngành Thiếu; Thích Minh Châu, Thích Ðức Tâm, Thích Thiện Ân, Thích Chân Trí)
Ðánh máy: Tịnh Bảo, GÐPT Phổ Hiền, Kansas City, Missouri, Hoa Kỳ


Trung Thiện | Chương Trình Tu Học | Thư Viện Lam | Trang Chính