Phật Giáo Việt Nam
Trầm Hương Ðốt
Sen Trắng
50 Năm Ðó Ðây
Trai Áo Lam
Gia Ðình Thân Ái
Tươi Xuân
Vui Cảnh Gia Ðình
Ðoàn Lam Non
Tiếng Chim Ca
Họp Vui - Hoan Hô
Họp Ðoàn
Lửa Dũng
Hồn Lửa Thiêng
Dây Thân Ái


CD Chánh Tâm 1: 30 bài MP3
Những bài hát "Ruột"

Về trang chính | Thư Viện Lam