Hướng Thiện

Sự Tích Ðức Phật Thích Ca (từ sơ sanh đến xuất gia)

Thái Tử Tất Đạt Đa sanh mùa trăng tròn tháng tư (lịch Trung Hoa), 544 năm trước Tây lịch, tại vườn Lâm-Tỳ-Ni.

Lòng Hiếu Chim Oanh Vũ

(Chuyện Tiền Thân)

Thuở xưa ở núi Tuyết Sơn, có một con chim oanh vũ cha mẹ đều mù, thường đi tìm trái cây thơm chín dâng cha mẹ dùng. Lúc bấy giờ có vị điền chủ mới cấy lúa bèn phát nguyện rằng: "Lúa tôi đây, xin nguyện cho chúng sanh ăn dùng". Chim oanh-vũ thấy vị điền chủ phát tâm bố thí như vậy, bèn thường bay xuống lấy lúa cúng dường cha mẹ.

Syndicate content